Menu Sluiten

Strapo B.V.

Algemene Dienstverlenings­voorwaarden

gevestigd te Baarn
gedeponeerd op 21-02-2019
bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1. Definities

In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1           De Opdrachtgever: de contractspartij van Strapo B.V. (hierna te noemen Strapo), de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

1.2           Werkzaamheden: alle activiteiten waartoe aan Strapo opdracht is gegeven, of die door Strapo uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst;

1.3           Bescheiden: alle direct of indirect door Opdrachtgever aan Strapo ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de Werkzaamheden / Overeenkomst door Strapo vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

1.4           Opdracht / Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

1.5           Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan Strapo, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.6           Strapo B.V.: Strapo / Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hierdoor door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Strapo en Opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk met Strapo te worden overeengekomen.

2.2           Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke- en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Strapo zijn betrokken.

2.3           Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van een Overeenkomst tussen Strapo en Opdrachtgever nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.4           Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten beschouwing.

2.5           Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.6           Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1           De door Strapo uitgebrachte offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt tot stand zodra de opdracht door Strapo schriftelijk is bevestigd, dan wel op het moment dat Strapo uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Duur en einde van de Overeenkomst

4.1           De Overeenkomst heeft, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden.

4.2.          De Overeenkomst eindigt onder andere:

  1. op de contractsvervaldatum indien de Opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor die datum schriftelijk heeft opgezegd;
  2. op de contractsvervaldatum indien Strapo uiterlijk 3 maanden voor die datum schriftelijk heeft opgezegd;
  3. door opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Strapo voorgestelde wijziging van de tarieven en/ of voorwaarden en wel per de in de desbetreffende kennisgeving door Strapo genoemde datum en op de door Strapo in de desbetreffende kennisgeving aangegeven wijze.

4.3           De vorderingen van Strapo op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen:

  • indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of onder bewind wordt geplaatst, de rechter heeft besloten dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (op hem) van toepassing is geworden of hij op andere wijze het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest;
  • indien de Opdrachtgever langer dan 2 maanden in verzuim is met het betalen van de overeengekomen vergoeding;
  • indien de Opdrachtgever aan Strapo een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
  • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Strapo omstandigheden ter kennis komen die Strapo goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien de Opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

In genoemde gevallen is Strapo bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Opdrachtgever dient in voorkomend geval de schade die Strapo hierdoor heeft geleden te vergoeden c.q. de verplichting zorg te dragen voor de aan Strapo toekomende rechten.

4.4           Het in lid 3 genoemde recht van Strapo om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1           Strapo zal de Overeenkomst, die, zijdens Strapo, moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de werkzaamheden van Strapo beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt mede gezien de aard van de door Strapo te verrichten werkzaamheden, nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

5.2           Strapo bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Strapo zal, zo mogelijk, rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3           Strapo heeft het recht bepaalde werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid te laten verrichten door één of meer door Strapo aan te wijzen perso(o)n(en) of derde(n), indien dit naar oordeel van Strapo wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de Overeenkomst.

5.4           De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

5.5           Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Strapo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Gegevens Opdrachtgever 

6.1           Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Strapo naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Strapo te stellen. Strapo bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

6.2           Opdrachtgever staat in voor juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

6.3           Opdrachtgever vrijwaart Strapo voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

6.4           Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Strapo gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Strapo, vanwege het niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de noodzakelijke Bescheiden door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

6.5           In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Strapo door Opdrachtgever aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

6.6           Strapo heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

6.7           Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Strapo de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit

7.1           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2           Strapo is niet aan de geheimhoudingsverplichting gebonden indien beroepsregelen aan Strapo een informatieplicht geven.

7.3           Strapo is gerechtigd de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgever en, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7.4           Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Strapo niet gerechtigd de informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

7.5           Strapo zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7.6           Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Strapo voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

7.7           Strapo treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Strapo zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Strapo vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.8           Strapo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Strapo aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

7.9           Als de Overeenkomst wordt beëindigd dan zal Strapo de door Opdrachtgever aan Strapo verstrekte persoonsgegevens terug overdragen aan Opdrachtgever of, als Opdrachtgever daarom verzoekt, vernietigen. Een kopie van de persoonsgegevens zal worden bewaard als Strapo hiertoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1           Strapo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

8.2           Alle door Strapo verstrekte stukken en informatie, zoals rapporten, adviezen, computerprogramma´s, berekeningen, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strapo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht (anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Strapo).

Artikel 9. Uitvoeringstermijnen

9.1           Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9.2           Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts als fatale termijnen te beschouwen indien dit uitdrukkelijk overeen is gekomen.

9.3           De Overeenkomst kan, tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Strapo de Overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een aan hem na afloop van een overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Wijziging van de Overeenkomst

10.1         Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Strapo is slechts aan een wijziging van de Overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

10.2         Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Strapo zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

10.3         Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Strapo de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

Artikel 11. Overmacht

11.1         Indien Strapo zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na kan komen ten gevolge van een niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming of bij derden waarvan Strapo voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Strapo alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

11.2         Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Strapo niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3         Indien Strapo bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Strapo gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12. Honorarium, kosten en betaling

12.1         De door Opdrachtgever aan Strapo verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Strapo (tenzij een afwijkend tarief is afgesproken) en is verschuldigd naar mate door Strapo werkzaamheden voor Opdrachtgever zijn verricht. Ook kunnen partijen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast service-tarief overeenkomen.

12.2         De vergoeding wordt, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.3         Strapo is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen tarieven. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever worden berekend met ingang van het moment dat deze hem is medegedeeld. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt of plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring. Opdrachtgever dient hier onverwijld na kennisneming door de Opdrachtgever van de verhoging een beroep op te doen.

12.4         De uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding zal door de Opdrachtgever aan Strapo worden betaald in Nederlandse valuta (tenzij anders overeengekomen) door middel van een automatische betaling op de bankrekening van Strapo.

12.5         Wanneer uit de Overeenkomst voortvloeit dat Strapo derden inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zullen de kosten hiervan voor rekening komen van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.6         Indien geen sprake is van automatische betaling door de Opdrachtgever geldt dat betaling dient te geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van Strapo of door overschrijving van het verschuldigde bedrag (in Nederlandse valuta) naar de bankrekening van Strapo. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald is Strapo gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Strapo, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen vermeerderd met 2% tot de datum van algehele voldoening.

12.7         Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.8         Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daar naar het oordeel van Strapo aanleiding geeft, is Strapo gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Strapo te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Strapo gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Strapo uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

12.9         In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de beide Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

12.10      Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 10% van het te vorderen bedrag.

Artikel 13. Reclames

13.1         Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/ of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert aan Strapo kenbaar te worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken dient het gebrek binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na uitvoering van de verrichte werkzaamheden, schriftelijk aan Strapo te kenbaar worden gemaakt.

13.2         Een reclame als bedoeld in het vorige lid, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

13.3         Indien niet tijdig wordt gereclameerd vervallen alle rechten van de Opdrachtgever in verband met de reclame.

13.4         In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1         Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Strapo die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Strapo voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van de vergoeding voor de desbetreffende opdracht (en in geval van een doorlopende opdracht maximaal driemaal de vergoeding over het laatste kalenderjaar), tenzij er aan de zijde van Strapo sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Strapo wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van Strapo sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.2         Strapo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever aan Strapo onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of informatie niet tijdig heeft verstrekt.

14.3         Strapo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Strapo.

14.4         Strapo is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Strapo of derden.

14.5         Eventuele beschadiging of teniet gaan van bij Strapo of derde(n) opgeslagen informatie van de Opdrachtgever is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij Strapo aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is Strapo toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbanden en/ of schijven en/ of microfilm.

14.6         De Opdrachtgever vrijwaart Strapo voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever aan Strapo onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en vorderingen van derden die in verband staan met verwijtbaar handelen of nalaten van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Geschilbeslechting; toepasselijk recht

15.1         In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Strapo, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij de Opdrachtgever binnen een maand nadat Strapo zich schriftelijk op het beding heeft beroepen laat weten te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, die in dat geval bevoegd zal zijn. Strapo blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.2         Op elke aanbieding en elke Overeenkomst tussen Strapo en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Meldplicht datalekken

16.1         De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Strapo zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Strapo als verwerker de Opdrachtgever juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens  geven hier meer informatie over.

16.2         Als een verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek, moet hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Is dit niet mogelijk dan moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.

16.3         De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

16.4         Een verwerkingsverantwoordelijke is verplicht alle inbreuken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen correctie maatregelen.

16.5         Voor het bepalen van een datalek gebruikt Strapo de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad. Onder een datalek vallen alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een malwarebesmetting of een calamiteit zoals brand in een datacenter.

16.6         Indien de Opdrachtgever een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij Strapo, terwijl zonder meer voor de Opdrachtgever duidelijk is dat bij Strapo geen sprake is van een datalek, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Strapo in dat kader geleden schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade die Strapo daardoor lijdt. De Opdrachtgever is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

16.7         Indien blijkt dat bij Strapo sprake is van een datalek, dat door de Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Strapo de Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Strapo bekend is geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgt Strapo ervoor dat al haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en verwacht Strapo van haar opdrachtnemers dat zij Strapo in staat stellen om aan het gestelde termijn te kunnen voldoen. Voor de duidelijkheid: als er een datalek is bij een leverancier van Strapo, dan meldt Strapo dit uiteraard ook. Strapo is het contactpunt voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever hoeft geen contact op te nemen met de leveranciers van Strapo.

16.8         Strapo probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die de Opdrachtgever nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten. Indien deze informatie nog niet bekend is, bijvoorbeeld omdat het datalek door Strapo wordt onderzocht, dan zal Strapo de Opdrachtgever de informatie verstrekken die de Opdrachtgever nodig heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te kunnen verrichten. Hierbij volgt Strapo de informatielijst uit de eerdergenoemde beleidsregels. Dit bevat in ieder geval de aard van de inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen.

16.9         Strapo zal de Opdrachtgever op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. Strapo maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt Strapo de Opdrachtgever op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden.

16.10      Strapo registreert alle security incidenten en handelt deze volgens een vaste procedure (workflow) af.

Artikel 17. Verwerkersovereenkomst

17.1         Strapo en Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

17.2         Strapo heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de Opdrachtgever of wettelijk verplichting zal Strapo de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden.

17.3         Strapo en Opdrachtgever nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de  persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

17.4         De Opdrachtgever is gerechtigd om in overleg met Strapo tijdens de looptijd van de Overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De Opdrachtgever zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

17.5         De Autoriteit Persoonsgegevens zal eerst aan de verwerkingsverantwoordelijke een bindende aanwijzing geven voordat de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete op kan leggen. De verwerkingsverantwoordelijke zal Strapo direct op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. Strapo zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving mogelijk te maken. Als Strapo niet doet wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden waardoor er een boete volgt, of als de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete oplegt omdat sprake is van opzet of ernstige verwijtbare nalatigheid aan de kant van Strapo, dan geldt de toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking als genoemd in artikel 14.

17.6         Strapo is aansprakelijk voor schade in het kader van persoonsgegevens door handelen of nalaten van de sub-verwerker waarbij de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 14 geldt. Strapo is niet aansprakelijk in geval van overmacht aan de kant van de sub-verwerker.

17.7         Strapo kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld als de derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Strapo niet beschikt. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan verwerken, kan Strapo met die derden (schriftelijk) alle verplichtingen uit de Overeenkomst opleggen. Met het aangaan van een Overeenkomst met Strapo geeft Opdrachtgever Strapo toestemming voor het inschakelen van derden. Opdrachtgever kan toestemming weigeren maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat Strapo de onderliggende opdracht moet beëindigen of een opdracht om deze reden moet worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan Strapo. Als Strapo derden inschakelt dan zal Strapo deze derden (schriftelijk) alle verplichtingen uit de Overeenkomst met Opdrachtgever opleggen.

17.8         Strapo zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Strapo hierover met Opdrachtgever andere afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken leggen Strapo en Opdrachtgever gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail.

Artikel 18. Elektronische communicatie

18.1         Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Strapo door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

18.2         Opdrachtgever en Strapo zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Strapo daarvan maakt in haar contacten met derden.

18.3         Zowel Opdrachtgever als Strapo zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.4         De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

18.5         Het bepaalde in artikel 14 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

19.1         Strapo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Strapo zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1         Als Strapo op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Strapo in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Strapo noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Strapo zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Strapo van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

20.2         Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna. In geval Opdrachtgever voornoemde niet nakomt, heeft de Opdrachtgever die de verplichting niet nakomt jegens Strapo de verplichting een dadelijk en ineens zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding plus een dadelijk en ineens zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, te voldoen aan Strapo. Strapo behoudt tevens het recht op schadevergoeding.

20.3         Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 7, 8, 12 en 15.

Artikel 21. Vertalingen van de voorwaarden

21.1         De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen hiervan.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op voor een gesprek, onder het genot van een lekker kopje koffie.

Neem contact op